ETRI

Research Institute, 161 Gajeong-dong, Yuseong-gu, Daejeon, 305-350, KOREA (Outside UK)