Guangzhou University

Guangzhou Higher Education Mega Centre, 510006 Waihuanxi Road, Guangzhou City (Outside UK)