MRC Virology Unit

Glasgow University, Church Street, Glasgow, G11 5JR, United Kingdom (Scotland)