Otto-von-Guericke University Magdeburg

Universitaetsplatz 2, D-39106, Germany (Outside UK)