Lomonosov Moscow State University

Lomonosov Moscow State University, GSP-1, Leninskie Gory (Outside UK)