Shenzhen University

Shenzhen University, NanShan District, 518060 (Outside UK)