??????????????????????????? Obei shokoku ni okeru toshi shukusho jijo to kokusai-tekina hikaku kenkyu no hitsuyo-sei [Circumstances of urban shrinkage in the West and the need for international comparative research. In Japanese]

Abstract

No abstract provided

Bibliographic Information

Publication URI: http://book.gakugei-pub.co.jp/mokuroku/book/ISBN978-4-7615-4092-0.htm

Type: Book Chapter

Book Title: ???????????????????????????????? Toshi shukusho jidai no tochi riyo keikaku. Tayona toshi kukan soshutsu e muketa kadai to taio-saku [Land Use Planning in the Age of Urban Shrinkage: Issues and Countermeasures for the Creation of Diverse Urban Spaces. In Japanese] (2017)

Page Reference: 168-175

ISBN: 9784761540920