University of Lurio

Bairro Eduardo Mondlane, Mozambique (Outside UK)