Saijo City

Akeyashiki 164, Saijo-shi (Outside UK)