Ruhr University Bochum

Universitatsstr 150, 44801 Bochum, Germany (Outside UK)